EL NOSTRE PROJECTE ECOAMBIENTAL 2010-2011

 "L'educació per al desenvolupament sostenible és un instrument fonamental mitjançant el qual el sector de l'educació pot constituir una aliança mundial que influeixi en pro de l'acció eficaç, al mostrar a la gent que, en la seva condició de consumidors conscients i ciutadans responsables, poden contribuir a donar solucions duradores a problemes com el canvi climàtic”.

Mark Richmond, Director de la Divisió de Coordinació de les Prioritats de les Nacions Unides en el camp de l'Educació. Desembre 2009

 

PROJECTE ECOAMBIENTAL

CURS ACADÈMIC 2010/2011

 

Durant aquest curs seguirem treballant en la línia mediambiental que du el centre des de fa uns anys.

Farem especial incidència en el tema del Reciclatge, de la Reutilització i de la Reducció de residus, potenciant la correcta separació a tot el centre escolar. Volem engegar el Concurs de l’Aula Amigable i promoure altres iniciatives que impliquin tota la Comunitat Educativa.

A més, el lema de l’escola d’enguany és: “Mou-te, és el moment” i volem que el nostre projecte mediambiental ajudi a concretar accions de tota la Comunitat educativa entorn la implicació en fer del nostre món un espai més sostenible.

Per això hem planificat algunes accions específiques. Les accions en negreta seran principalment els objectius de millora que ens plantegem per aquest curs. La resta d’accions ja es realitzen, però volem seguir potenciant-les.

 

1. Informar i conscienciar tota la comunitat educativa per al tractament adequat dels residus que produïm i el consum responsable i incentivar conductes sostenibles, aconseguint la implicació de tota la Comunitat Educativa.

 

ACCIONS

QUAN

QUI

Explicar les “Bones pràctiques” per al curs 2010-2011 als alumnes.

13 de setembre 2010

Tutors/Tutores

Celebrar reunions a principi de curs amb les famílies per tal de potenciar bones pràctiques mediambientals.

27 i 28 de setembre 2010

Tutors/Tutores

Fer sessions informatives al claustre.

Tot el curs

Comissió de Medi Ambient

Dinamitzar les cartelleres verdes del centre i els racons mediambientals de les aules (cartells, fotos, notícies, projectes, sortides)

Tot el curs

Comissió de Medi Ambient

Equips Docents de Primària i Secundària

Departaments

Comissió Act. Complementàries

Incentivar campanyes de sensibilització entre la comunitat educativa al voltant de les “Tres R”

Tot el curs

Comissió de Medi Ambient

Equip Directiu

Equip educatiu, en general

Incentivar la instal·lació de cartells i rètols al centre per a la conscienciació al voltant del medi ambient

Tot el curs

Tutors/Tutores

Àrea de plàstica

Fomentar sortides mediambientals, tot tenint en compte l’oferta eductiva al respecte: Camp d’aprenentatge de Cavalleria, Conselleria de Medi Ambient, GOB, Salut Jove, Obrint Portes...

Tot el curs

Tutors/Tutores

Professorat de les diferents àrees, sobretot de Medi, Socials i Naturals

Elaborar un llistat de responsables del buidatge dels contenidors de les diferents dependències comuns del centre (sala de professorat i pati) i fer un seguiment de la correcta separació de residus.

Inici de curs: elaboració

Seguiment: Tot el curs

Comissió de Medi Ambient

Motivar i potenciar la participació d’alguns alumnes dins de la Comissió Mediambiental del centre. (Ho plantejarem principalment a 6è de Primària i 1r i 2n d’ESO)

Tot el curs

Tutors/Tutores

Comissió de Medi Ambient

Constituir les bases per a l’aula amigable i engegar aquest projecte a l’escola.

Segon i tercer trimestre del curs escolar

Comissió Medi Ambient

Tutors/tutores

Equip docent

Personal de neteja

Promoure la participació dels alumnes per dibuixar la mascota mediambiental de l’escola.

Segon Trimestre

Comissió de Medi Ambient

Tutors/Tutores

Àrea de plàstica

Mantenir actualitzada la pàgina web i promoure la seva funció com a eina informativa i participativa.

Tot el curs

Comissió de Medi Ambient

 

Millorar els canals de comunicació per tal que la comissió s’assabenti de totes les activitats que es porten a terme als diferents cursos.

Tot el curs

Comissió de Medi Ambient

Equip docent

Encarregats d’informàtica

Incentivar les campanyes “Mobilitza’t per la selva” de recollida de mòbils, ulleres, del Rotary Club i altres.

Tot el curs

Comissió de Medi Ambient

Equip docent

 

Potenciar la celebració del dia mundial del Medi ambient tot elaborant un programa d’activitats.

Del 2 al 6 de juny

Comissió de Medi Ambient

Equip docent

 

2. Reduir o eliminar el consum de productes que empram quotidianament: embolcalls dels berenars, paper d’alumini, brics, bosses de plàstic, paper... a l’aula i a casa.

ACCIONS

QUAN

QUI

Potenciar la figura dels grups mediambientals de cada classe.

Tot el curs

Tutors/Tutores

Reutilitzar el paper sempre que es pugui, fer fotocòpies a doble cara, utilitzar per a les impressions del centre una mida raonable de lletra (10), aprofitar materials d’altres anys (carpetes, llibretes...).

Tot el curs

Alumnes/ famílies

Equip docent

Direcció del centre

APIMA

Insistir en la no utilització de paper d’alumini ni bosses de plàstic pels embolcalls dels berenars

Tot el curs

Tutors/tutores

Equip docent

Realitzar un taller de embolcalls sostenibles per als berenars a l’ESO.

Al llarg del curs

Tutors/tutores

Àrea de Plàstica

 

3. Tenir cura de les instal·lacions i equipaments del nostre entorn més immediat, dins i fora del centre i millorar les instal·lacions per tal de reduir el consum i millorar-ne l’eficàcia.

 

ACCIONS

QUAN

QUI

Establir torns de neteja del pati sota el lema: “Si no tires, no aixeques”

Tot el curs

Equip docent

Alumnes

Promoure la figura dels “Agents Ambientals” en els torns de pati de Primària.

Tot el curs

Tutors/Tutores

Equip docent

Establir normes i hàbits de comportament en les sortides escolars

Tot el curs

Tutors/Tutores

Equip docent

Valorar l’adequació del sistema de calefacció del centre mitjançant la instal·lació dels sistema de Termoregulació (part del primer pis i planta baixa)

Segon i tercer trimestre

Equip directiu

Professionals del sector

Àrea de Tecnologia

 

 

4. Continuar reduint el nivell de contaminació de tota mena, mitjançant productes de neteja poc contaminants.

 

ACCIONS

QUAN

QUI

Mantenir l’ús de productes de neteja poc contaminants.

Tot el curs

Direcció titular

Personal d’administració

Personal de neteja

 

 

5. Potenciar i divulgar hàbits alimentaris, físics i sanitaris que millorin la qualitat de vida individual i col·lectiva: berenars i altres menjars més saludables, mobilitat sostenible, cura del nostre entorn,...

 

ACCIONS

QUAN

QUI

Fomentar els bons hàbits d’alimentació entre l’alumnat, incidint en els berenars saludables (panet i fruita). Incentivar els alumnes a reduir l’ús dels “brics” i “bolleria industrial”

Reunions a principi de curs

Tot l’any

Equip docent

Tutors/Tutores

Comissió de Medi Ambient Encarregats mediambientals

Famílies

Adherir-nos al Pla Europeu de Consum de Fruita a les escoles de Primària

Tot el curs

Equip docent

Tutors/es

Potenciar la mobilitat sostenible per desplaçar-se i a les sortides escolars (a peu, amb velo, amb transport públic...)

Tot el curs

Equip docent

Famílies

Alumnes

Tutors/Tutores

Encarregats mediambientals

Valorar la possibilitat de dotar al centre de 50 cascs per les sortides en velo.

Al llarg del curs

Equip directiu

Iniciar el contacte amb la Comissió de Medi Ambient de l’IES Josep Mª Quadrado per tal de valorar la possibilitat de celebrar junts el dia del Medi Ambient amb una sortida en bicicleta.

Primer trimestre

Comissió de Medi Ambient

Incentivar l’alumnat sobre l’ús del carril bici, així com sobre les normes bàsiques per a la correcta utilització d’aquest.

Tot el curs

Tutors/tutores

Contactar amb l’Ajuntament de Ciutadella (Regidoria de Medi Ambient) per tal de què algun grup de l’escola col·labori en la neteja de camins, platges,...

 

A concretar

Comissió de Medi Ambient

 

6. Treballar conjuntament amb tota la Comunitat Educativa de Ciutadella per compartir idees, necessitats, recursos i bones pràctiques

 

ACCIONS

QUAN

QUI

Participar en les sessions de l’Agenda 21 Escolar que promou l’Ajuntament de Ciutadella

Tot el curs

Comissió de Medi Ambient